Zakonska regulativa

Od 01.01.2017. godine primenjuje se novi Zakon o privatnom obezbeđenju. Zakon propisuje i uređuje uvođenje licenci koje izdaje MUP RS kako za lica angažovana na poslovima tehničkog obezbeđenja, tako i za firme koje vrše instalaciju i održavanje sistema tehničke zaštite.

Iz tog razloga ako ste pre 01.01.2017. godine ugradili sistem tehničke zaštite, Vi ste u obavezi da ga dovedete u saglasnost sa aktuelnim Zakonom.

Ova aktivnost se vrši angažovanjem firme koja ima gore pomenute licence da bi se kreirala neophodna tehnička dokumentacija, kao i da sistem prilagodite zahtevima Zakona o privatnom obezbeđenju.

Sva instalirana oprema mora u smislu kvaliteta i funkcionalnosti da ispunjava domaće SRPS standarde, a u nedostatku domaćih odgovarajuće Evropske EN standarde, što se dokazuje sertifikatima.

Instaliranje i održavanje sistema obavezno obavlja licencirano pravno lice ili preduzetnik sa licencom.

Za svaki instalirani sistem izrađuje se obavezno tehnička dokumentacija koju izrađuju licencirani planer i projektant u skladu sa Zakonom.

Obaveza korisnika sistema je da ugovori održavanje sistema tehničke zaštite u skladu sa Zakonom i da ih održava u ispravnom stanju u saglasnosti sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Sistem video nadzora se projektuje tako da snimljeni video materijal sa svake kamere se čuva najmanje 30 dana unazad i obavezno se mora dati na uvid ovlašćenom policijskom službeniku.