Tehničko obezbeđenje – Licencirani za planiranje, projektovanje, nadzor, montažu i održavanje

Da li vaša firma ispunjava sve zahteve u pogledu tehničkog obezbeđenja predviđene novim zakonom o privatnom obezbeđenju ?

BS Computer je osnovan 10.10.2005. godine u Zrenjaninu. Pored usluga i proizvoda vezanih za informacione tehnologije, drugi segment poslovanja firme je vezan za usluge iz oblasti sistema tehničke zaštite-obezbeđenja. Našu odlučnost da se kvalitetno bavimo ovom delatnošću smo dokazali time da smo se među prvima u regionu licencirali po Zakonu o privatnom obezbeđenju za obavljanje poslova tehničkog obezbeđenja.

Firma BS Computer i njeni zaposleni poseduju sledeće licence:

  • Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite;
  • Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite
  • Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

Zakon o privatnom obezbeđenju, pravilnici i ostala podzakonska akta uređuju i nalažu sledeće procedure:

Izrada akta o proceni rizika

Izrada plana sistema tehničke zaštite

Izrada projekta sistema tehničke zaštite

Montaža, ugradnja, podešavanje i puštanje u rad

Obuka korisnika i tehnički prijem

Obavezno održavanje sistema
tehničke zaštite i čuvanje projektne dokumentacije

Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite

Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite

Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad održavanje sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

Od 01.01.2017. godine primenjuje se novi Zakon o privatnom obezbeđenju. Zakon propisuje i uređuje uvođenje licenci koje izdaje MUP RS kako za lica angažovana na poslovima tehničkog obezbeđenja, tako i za firme koje vrše instalaciju i održavanje sistema tehničke zaštite.

Iz tog razloga ako ste pre 01.01.2017. godine ugradili sistem tehničke zaštite, Vi ste u obavezi da ga dovedete u saglasnost sa aktuelnim Zakonom.

Ova aktivnost se vrši angažovanjem firme koja ima gore pomenute licence da bi se kreirala neophodna tehnička dokumentacija, kao i da sistem prilagodite zahtevima Zakona o privatnom obezbeđenju.

Sva instalirana oprema mora u smislu kvaliteta i funkcionalnosti da  ispunjava domaće SRPS standarde, a u nedostatku domaćih odgovarajuće Evropske EN standarde, što se dokazuje sertifikatima.

Instaliranje i održavanje sistema obavezno obavlja licencirano pravno lice ili preduzetnik sa licencom.

Za svaki instalirani sistem izrađuje se obavezno tehnička dokumentacija koju izrađuju licencirani planer i projektant u skladu sa Zakonom.

Obaveza korisnika sistema je da ugovori održavanje sistema tehničke zaštite u skladu sa Zakonom i da ih održava u ispravnom stanju u saglasnosti sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Sistem video nadzora se projektuje tako da snimljeni video materijal sa svake kamere se čuva najmanje 30 dana unazad i obavezno se mora dati na uvid ovlašćenom policijskom službeniku.

Korisnici sistema tehničke zaštite, koji imaju ranije instalirane sisteme, dužni su da sve svoje postojeće sisteme usklade sa ovim Zakonom i da obezbede održavanje u skladu sa Zakonom. Ukoliko instalirani sistemi ne ispunjavaju Zakonom predviđene tehničke uslove, neodgovarajuća oprema mora biti zamenjena odgovarajućom i za istu mora postojati potrebna tehnička dokumentaciju izrađena od strane licenciranog preduzetnika (ili firme).

Korisnik sistema tehničke zaštite je odgovoran za instalirani sistem i može biti kažnjen do 1.000.000 dinara ukoliko po Zakonu ne obezbedi:

  • Da instalirana oprema po nameni, kvalitetu i karakteristikama odgovara propisanim standardima, kao i ako ne obezbedi održavanje sistema u skladu sa Zakonom.
  • Korisnik mora čuvati projektnu dokumentaciju i istu dati na uvid pri kontroli na uvid ovlašćenom policijskom službeniku.
  • Pravno lice ili preduzetnik sa licencom za privatno obezbeđenje odgovorno je za ispravnost i funkcionalnost tehničkih sistema zaštite, a korisnik usluga mora da osigura njihovo održavanje i servisiranje u skladu sa ovim zakonom i ugovorom.

Uvedene su licence koje izdaje MUP, svim fizičkim i pravnim licima angažovanim na poslovima obezbeđenja.

Licence fizičkim licima omogućavaju zaposlenje u pravnom licu ili kod preduzetnika sa licencom za obavljanje delatnosti, ali ne i samostalno obavljanje poslova.

Zabranjenjo je obavljanje bilo kakvih poslova obezbeđenja ili instaliranja sistema tehničke zaštite od strane lica koja nemaju Licencu MUP-a, i nisu zaposleni u pravnom licu koje ima važeću licencu.

Sistemi tehničke zaštite: VIDEO NADZOR, ALARMNI SISTEMI, KONTROLA PRISTUPA i UREĐAJI ZA GPS PRAĆENJE podležu ovom zakonu koji definiše određene procedure koje prethode instalaciji sistema (procedure zavise od kategorije  objekata).