Usklađivanje sa zakonom

Da li vaša firma ispunjava sve zahteve u pKorisnici sistema tehničke zaštite, koji imaju ranije instalirane sisteme, dužni su da sve svoje postojeće sisteme usklade sa ovim Zakonom i da obezbede održavanje u skladu sa Zakonom. Ukoliko instalirani sistemi ne ispunjavaju Zakonom predviđene tehničke uslove, neodgovarajuća oprema mora biti zamenjena. ogledu tehničkog obezbeđenja, predviđene novim zakonom o privatnom obezbeđenju?

Ellipse 8
Ellipse 7
Usklađivanje sa zakonom

Korisnik sistema tehničke zaštite je odgovoran za instalirani sistem i može biti kažnjen do 1.000.000 dinara ukoliko po Zakonu ne obezbedi:

Uvedene su licence koje izdaje MUP, svim fizičkim i pravnim licima angažovanim na poslovima obezbeđenja. Licence fizičkim licima omogućavaju zaposlenje u pravnom licu ili kod preduzetnika sa licencom za obavljanje delatnosti, ali ne i samostalno obavljanje poslova. Zabranjenjo je obavljanje bilo kakvih poslova obezbeđenja ili instaliranja sistema tehničke zaštite od strane lica koja nemaju Licencu MUP-a, i nisu zaposleni u pravnom licu koje ima važeću licencu.

Scroll to Top