Usklađivanje sa zakonom

Korisnici sistema tehničke zaštite, koji imaju ranije instalirane sisteme, dužni su da sve svoje postojeće sisteme usklade sa ovim Zakonom i da obezbede održavanje u skladu sa Zakonom. Ukoliko instalirani sistemi ne ispunjavaju Zakonom predviđene tehničke uslove, neodgovarajuća oprema mora biti zamenjena odgovarajućom i za istu mora postojati potrebna tehnička dokumentaciju izrađena od strane licenciranog preduzetnika (ili firme).

Korisnik sistema tehničke zaštite je odgovoran za instalirani sistem i može biti kažnjen do 1.000.000 dinara ukoliko po Zakonu ne obezbedi:

 

  • Da instalirana oprema po nameni, kvalitetu i karakteristikama odgovara propisanim standardima, kao i ako ne obezbedi održavanje sistema u skladu sa Zakonom.
  • Korisnik mora čuvati projektnu dokumentaciju i istu dati na uvid pri kontroli na uvid ovlašćenom policijskom službeniku.
  • Pravno lice ili preduzetnik sa licencom za privatno obezbeđenje odgovorno je za ispravnost i funkcionalnost tehničkih sistema zaštite, a korisnik usluga mora da osigura njihovo održavanje i servisiranje u skladu sa ovim zakonom i ugovorom.
Uvedene su licence koje izdaje MUP, svim fizičkim i pravnim licima angažovanim na poslovima obezbeđenja.
Licence fizičkim licima omogućavaju zaposlenje u pravnom licu ili kod preduzetnika sa licencom za obavljanje delatnosti, ali ne i samostalno obavljanje poslova.
Zabranjenjo je obavljanje bilo kakvih poslova obezbeđenja ili instaliranja sistema tehničke zaštite od strane lica koja nemaju Licencu MUP-a, i nisu zaposleni u pravnom licu koje ima važeću licencu.

Korisnik sistema tehničke zaštite je odgovoran za instalirani sistem i može biti kažnjen do 1.000.000 dinara ukoliko po Zakonu ne obezbedi:

 

  • Da instalirana oprema po nameni, kvalitetu i karakteristikama odgovara propisanim standardima, kao i ako ne obezbedi održavanje sistema u skladu sa Zakonom.
  • Korisnik mora čuvati projektnu dokumentaciju i istu dati na uvid pri kontroli na uvid ovlašćenom policijskom službeniku.
  • Pravno lice ili preduzetnik sa licencom za privatno obezbeđenje odgovorno je za ispravnost i funkcionalnost tehničkih sistema zaštite, a korisnik usluga mora da osigura njihovo održavanje i servisiranje u skladu sa ovim zakonom i ugovorom.